Nákupem / registrací přes registrační portál YC CERE potvrzuji souhlas s níže uvedenými podmínkami:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu a účastí na závodech organizovaných klubem (dále jen „Správce“),

Yacht Club CERE, z.s., ičo: 70104565

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1       jméno a příjmení,

2       datum narození,

3       adresu místa pobytu,

4       u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence závodníků a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem

o       vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

o       identifikace na soutěžích,

o       žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se

a)       nemohu stát členem výše zmíněného klubu,

b)      nemohu účastnit závodů organizovaných výše zmíněným klubem

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje

 • fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.) a prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

5       telefonní číslo,

6       e-mail,

7       rodné číslo

8       druh členství a funkci

za účelem vedení evidence členské a závodnické základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
 • výkonnému výboru ČUS,
 • poskytovatelům dotací na všech úrovních státní správy i samosprávy
 • Stautárnímu městu Brno, městské části Brno-Bystrc, Jihomoravskému kraji

 

 Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.